echo 输出各种颜色

字体颜色

# echo -e "\e[30m 黑色 \e[0m"
# echo -e "\e[31m 红色 \e[0m"
# echo -e "\e[32m 绿色 \e[0m"
# echo -e "\e[33m 黄色 \e[0m"
# echo -e "\e[34m 蓝色 \e[0m"
# echo -e "\e[35m 紫色 \e[0m"
# echo -e "\e[36m 青色 \e[0m"
# echo -e "\e[37m 白色 \e[0m"

背景颜色

# echo -e "\e[40m 黑底 \e[0m"
# echo -e "\e[41m 红底 \e[0m"
# echo -e "\e[42m 绿底 \e[0m"
# echo -e "\e[43m 黄底 \e[0m"
# echo -e "\e[44m 蓝底 \e[0m"
# echo -e "\e[45m 紫底 \e[0m"
# echo -e "\e[46m 青底 \e[0m"
# echo -e "\e[47m 白底 \e[0m"

黑底彩色

# echo -e "\e[90m 黑底黑字 \e[0m"
# echo -e "\e[91m 黑底红字 \e[0m"
# echo -e "\e[92m 黑底绿字 \e[0m"
# echo -e "\e[93m 黑底黄字 \e[0m"
# echo -e "\e[94m 黑底蓝字 \e[0m"
# echo -e "\e[95m 黑底紫字 \e[0m"
# echo -e "\e[96m 黑底青字 \e[0m"
# echo -e "\e[97m 黑底白字 \e[0m"

字体控制选项

\e[0m 关闭所有属性
\e[1m 设置高亮度
\e[4m 下划线
\e[5m 闪烁
\e[7m 反显,撞色显示,显示为白字黑底,或者显示为黑底白字
\e[8m 消影,字符颜色将会与背景颜色相同
\e[nA 光标上移 n 行
\e[nB 光标下移 n 行
\e[nC 光标右移 n 行
\e[nD 光标左移 n 行
\e[y;xH 设置光标位置
\e[2J 清屏
\e[K 清除从光标到行尾的内容
\e[s 保存光标位置
\e[u 恢复光标位置
\e[?25 隐藏光标
\e[?25h 显示光标

示例

# 定义颜色变量
RED='\e[1;31m' # 红
GREEN='\e[1;32m' # 绿
YELLOW='\e[1;33m' # 黄
BLUE='\e[1;34m' # 蓝
PINK='\e[1;35m' # 粉红
RES='\e[0m' # 清除颜色
​
echo -e "${RED}Red${RES}"
echo -e "${GREEN}Green${RES}"
echo -e "${YELLOW}Yellow${RES}"
echo -e "${BLUE}Blue${RES}"
echo -e "${PINK}Pink${RES}"
echo
echo -e "\e[30m 黑色 \e[0m"
echo -e "\e[31m 红色 \e[0m"
echo -e "\e[32m 绿色 \e[0m"
echo -e "\e[33m 黄色 \e[0m"
echo -e "\e[34m 蓝色 \e[0m"
echo -e "\e[35m 紫色 \e[0m"
echo -e "\e[36m 青色 \e[0m"
echo -e "\e[37m 白色 \e[0m"
echo
echo -e "\e[40m 黑底 \e[0m"
echo -e "\e[41m 红底 \e[0m"
echo -e "\e[42m 绿底 \e[0m"
echo -e "\e[43m 黄底 \e[0m"
echo -e "\e[44m 蓝底 \e[0m"
echo -e "\e[45m 紫底 \e[0m"
echo -e "\e[46m 青底 \e[0m"
echo -e "\e[47m 白底 \e[0m"
echo
echo -e "\e[90m 黑底黑字 \e[0m"
echo -e "\e[91m 黑底红字 \e[0m"
echo -e "\e[92m 黑底绿字 \e[0m"
echo -e "\e[93m 黑底黄字 \e[0m"
echo -e "\e[94m 黑底蓝字 \e[0m"
echo -e "\e[95m 黑底紫字 \e[0m"
echo -e "\e[96m 黑底青字 \e[0m"
echo -e "\e[97m 黑底白字 \e[0m"